วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และการพิจารณาค่า Quartile ของ Scopus และค่า life-time h-index (Scopus)