วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

กฎหมายบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search
Generic filters

เรื่องมาใหม่
การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2565
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2565
อัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย ในงานบริการวิชาการและงานวิจัย พ.ศ.2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565