วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

กฎหมายบริหารทรัพย์สิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่…


เรื่องมาใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการจัดทําคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานประเภทพรีเมียม (Premium) สำหรับพนักงานสายวิชาการ พ.ศ. 2566