วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

กฎหมายวิชาการ


เรื่องมาใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ พ.ศ. 2567 ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567