เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการของของมหาวิทยาลัย อ้างอิงจากระเบียบ จากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง มาร่างเป็นกฎหมายที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลับ พ.ศ. 2563
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561
อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน กรณีการปฏิบัติงานล่วงเวลา พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และอัตราสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551
เงินสมนาคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2548
ค่าตอบแทนผู้สนับสนุนการสอนและการวิจัย พ.ศ. 2546
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2545
เงินสมนาคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ พ.ศ. 2543
อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินการสอน พ.ศ. 2541
กำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ลว.30 พฤษภาคม 2562
แนวปฏิบัติเรื่องการอนุมัติผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบไลน์) ลว.20 มีนาคม 2562
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลว.19 มีนาคม 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการนำส่งเงินกรณีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ลว.12 มีนาคม 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเงินและกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ลว.21 พฤศจิกายน 2561
แนวปฏิบัติการขออนุมัติและการทำงานล่วงเวลา ลว.23 มรกราคม 2561
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์