เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารงานบุคคล เงินเดือน การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ

ปริมาณผลงาน การมีส่วนร่วมในผลงาน คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดับคุณภาพของผลงาน เพื่อขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าประสบการณ์การทำงานและการจ่ายเงินเพิ่มวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การจ้าง การทดลองปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2563
การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างกรณีอื่นๆ พ.ศ. 2563
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การบริหารบุคคลพนักงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
การบริหารบุคคลพนักงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562
โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดหลักเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษในการสมัคร สอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การขยายเวลาศึกษาต่อ และการยุติการศึกษา ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2562
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินผลการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์