Search

กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรมส่วนนิติการ

ส่วนนิติการ เข้าร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมร่วมกับอัยการจังหวัด-66
กิจกรรมส่วนนิติการ

ส่วนนิติการ จัดประชุมร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

บุคลากรหน่วยงานเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 66
กิจกรรมส่วนนิติการ

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

อบรม กระบวนการสอบสวนวินัย 29-6-66
กิจกรรมส่วนนิติการ

บุคลากร ส่วนนิติการ (นิติกร) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ : กระบวนการสอบสวนวินัยและการพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมบุคลากรหน่วยงาน

บุคลากรหน่วยงานของส่วนนิติการ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1) ของส่วนพัสดุ

ประชุมหน่วยงาน
กิจกรรมส่วนนิติการ

ส่วนนิติการจัดประชุมบุคลากรหน่วยงาน เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัยและประชุมเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนหนักงานสายปฏิบัติการฯ

สปก.สอบสวนสิทธิ์ราษฎร 27-4-66
กิจกรรมส่วนนิติการ

ส่วนนิติการ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสอบสวนสิทธิ์ ส.ป.ก.ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อบรม pdca-66
กิจกรรมบุคลากรหน่วยงาน

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 4