ตารางสรุปคะแนน Self Audit

ปีรอบที่ 1รอบที่ 2คะแนนเฉลี่ย
25613.654.394.02
25624.444.584.51
25634.524.604.56

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ของส่วนนิติการ

ปีรอบที่ 1รอบที่ 2คะแนนเฉลี่ย
25613.184.003.59
25624.965.004.98
25634.964.96
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์