Search

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ส่วนนิติการ

ความพึงพอใจ-การให้บริการส่วนนิติการ
ผลสรุปการสำรวจ 5 ปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 80%