คู่มือ PDPA

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสาระสำคัญ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แบบฟอร์ม PDPA

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายรวมถึง ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564