คู่มือ PDPA

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสาระสำคัญ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม PDPA

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

นำเสนอเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เอกสารนำเสนอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารนำเสนอสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562