Search

แนะนำหน่วยงาน

ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทนำ

ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการกฎหมายของมหาวิทยาลัย มีขอบเขตโครงสร้างภาระงานหลัก 5 งาน ได้แก่
        1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ
        2. งานนิติกรรมสัญญา 
        3. งานสอบสวน
        4. งานคดีความ 
        5. งานกฎหมายศูนย์การแพทย์

ภารกิจหลัก

ส่วนนิติการ เป็นศูนย์กลางด้านการบริการกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ ให้บริการด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามตามระบบการพัสดุ สัญญาทุนการศึกษา สัญญาวิจัยและสัญญาบริการวิชาการ การทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งสัญญาการร่วมทุนับเอกชน  

งานคดีความ เช่น คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

งานสอบสวนและวินัย เช่น สอบสวนข้อเท็จจริงด้านพัสดุ สอบสวนความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล สอบสวนวินัยนักศึกษา บุคลากร 

งานพัฒนากฎหมาย เช่น ปรับปรุง พัฒนา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวด้าน การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 

งานให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย สนับสนุนงานด้านกฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย สนับสนุนงานด้านกฎหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านปรึกษากฎหมายแก่ผู้บริหารรับสูง ระดับกลาง และ ระดับต้น รวมทั้งให้บริการด้านกฎมายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทักระดับทุกประเภท งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และงานให้บริการด้านกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่สรรสร้างธรรมาภิบาล บริการความยุติธรรม เป็นผู้นำความโปร่งใส ใส่ใจผู้บริการ”

พันธกิจ

 เสริมสร้างหลักการบริการจัดการที่ดี โดยยึดหลักนิติธรรมและนิติรัฐ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และยึดหลักการให้บริการแบบรวมบริการประสานภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎมายตามภารกิจหลักของส่วนนิติการ

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมรัฐ เสริมสร้างระบบบริหารให้เป็นแบบอย่างระบบธรรมาภิบาล