Search

คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนนิติการ

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Click Here
สอบสวนวินัย ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานสอบสวนวินัย

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนประเภทต่างๆ ของส่วนนิติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับ "งานสอบสวน" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
นิติกรรมสัญญา ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนิติกรรมสัญญา

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญา ของส่วนนิติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง "นิติกรรมสัญญา" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here