ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2563

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์