แนะนำหน่วยงาน

ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทนำ
                ส่วนนิติการ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการกฎหมายของมหาวิทยาลัย  มีขอบเขตโครงสร้างภาระงานหลัก ๓ งาน ได้แก่
                   1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ
                   2. งานนิติการและพัฒนากฎหมาย
                   3. งานสอบสวนและวินัย


ภารกิจหลัก
                   ส่วนนิติการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ ให้บริการด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามตามระบบการพัสดุ สัญญาทุนการศึกษา สัญญาวิจัยและสัญญาบริการวิชาการ  การทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งสัญญาการร่วมทุนับเอกชน  งานคดีความ เช่น คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ งานสอบสวนและวินัย เช่น สอบสวนข้อเท็จจริงด้านพัสดุ สอบสวนความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล สอบสวนวินัยนักศึกษา บุคลากร งานพัฒนากฎหมาย เช่น ปรับปรุง พัฒนา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวด้าน การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ งานให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย สนับสนุนงานด้านกฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย  สนับสนุนงานด้านกฎหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านปรึกษากฎหมายแก่ผู้บริหารรับสูง ระดับกลาง และ ระดับต้น รวมทั้งให้บริการด้านกฎมายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทักระดับทุกประเภท  งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และงานให้บริการด้านกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป


วิสัยทัศน์
                “เป็นหน่วยงานที่สรรสร้างธรรมาภิบาล บริการความยุติธรรม เป็นผู้นำความโปร่งใส ใส่ใจผู้บริการ”


พันธกิจ
                   เสริมสร้างหลักการบริการจัดการที่ดี โดยยึดหลักนิติธรรมและนิติรัฐ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และยึดหลักการให้บริการแบบรวมบริการประสานภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎมายตามภารกิจหลักของส่วนนิติการ


วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมรัฐ เสริมสร้างระบบบริหารให้เป็นแบบอย่างระบบธรรมาภิบาล

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์