คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัย

ระเบียบสภานโยบาย 65

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

Scroll to Top