Search

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัย

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 Read More »

วันหยุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 66

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ปี 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ปี 2566 Read More »

ระเบียบสภานโยบาย 65

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565 Read More »

การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี Read More »