Search

นิติกรรมสัญญา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 6 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ MOU ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 6 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัต […]

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 6 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ MOU ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดฯ เซ็นเอ็มโอยูออนไลน์ผ่าน Zoom มุ่งพัฒนาวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สม

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดฯ เซ็นเอ็มโอยูออนไลน์ผ่าน Zoom มุ่งพัฒนาวิชาการร่วมกัน Read More »

แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ

แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ Read More »

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กำลังโหลด…

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Read More »