Search

วันคล้ายวันสถาปนา

สถาปนามหาวิทยาลัย

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

เมื่อวัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 บุคลากรของส่ […]

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 31 ปี

ส่วนนิติการ “ขอแสดงความยินดี”กับบุคลากร (นางพัชรี รัสมี) ของหน่วยงานเนื่องในปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยครบ 25 ปี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของหน่วยงาน (นางพัชรี รัสมี) ท

ส่วนนิติการ “ขอแสดงความยินดี”กับบุคลากร (นางพัชรี รัสมี) ของหน่วยงานเนื่องในปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยครบ 25 ปี Read More »

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี

บุคลากรของส่วนนิติการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้าย

บุคลากรของส่วนนิติการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »