ส่วนนิติการ มีนโยบายจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว (Green Office) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
เก่ง โครงสร้างพื้นฐาน
เชี่ยวชาญ พลังงานและภูมิอากาศ
ฉลาด เรื่องการจัดการขยะ
เลิศสมรรถณะ การใช้น้ำ
ก้าวล้ำ การขนส่ง
นำธง การศึกษาและวิจัย

รายงานความก้าวหน้า
Web Designer 85%
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์