คู่มือ PDPA

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสาระสำคัญ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

แบบฟอร์ม PDPA

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องน่ารู้

Infographic เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...