คู่มือ PDPA

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสาระสำคัญ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์ม PDPA

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน

คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs