คู่มือ PDPA

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสาระสำคัญ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์ม PDPA

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์