วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

เป็นระบบที่จะทำให้การค้นหากฎหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะเราได้มีการแบ่งหมวดหมู่ตามภารกิจของคุณ อีกทั้งมีการค้นหาที่ทันสมัย

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำหนังสือมหาวิทยาลัย ตรา มาตรฐานแบบพิมพ์ และซอง พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กฎหมายบริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
78
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
56
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
148
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
336
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
509
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565
2506
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
1404
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ พ.ศ. 2567 ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560