วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

เป็นระบบที่จะทำให้การค้นหากฎหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะเราได้มีการแบ่งหมวดหมู่ตามภารกิจของคุณ อีกทั้งมีการค้นหาที่ทันสมัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กฎหมายบริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
23
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
255
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
431
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565
2316
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
1263
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
1765
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
788
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560