วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

เป็นระบบที่จะทำให้การค้นหากฎหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะเราได้มีการแบ่งหมวดหมู่ตามภารกิจของคุณ อีกทั้งมีการค้นหาที่ทันสมัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560