WUH LAW SYSTEM

ระบบสืบค้นกฎหมายศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมวดหมู่กฎหมาย

e-Book

แนะนำกฎหมายน่าสนใจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

WUHLAW SYSTEM
ระบบสืบค้นกฎหมายศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระบบสืบค้นกฎหมายศูนย์การแพทย์ได้รวบรวมข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงพยาบาลไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยยึกถือเป็นหลัก

Facebook Comments Box
Scroll to Top