วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบโครงการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์