วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ-วิทยาการ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ