วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ-วิทยาการ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ