วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการสถานที่ ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง