วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินการสอน พ.ศ. 2541