วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ประจำปี 2562