วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ประจำปี 2562