วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการพ้นสภาพนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษาสภาพนักศึกษา หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือขอลาออก พ.ศ. 2561