วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษ และการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยหอพัก พ.ศ. 2561