วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษ และการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยหอพัก พ.ศ. 2561