วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา