วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา