วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา