วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา