วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย