วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย