วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาใหม่นำรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย