วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาใหม่นำรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย