วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาใหม่นำรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย