วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง และค่าบริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562