วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การควบคุมการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560