วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลบี่ยนตำแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563