วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563