วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562