วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539