วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559