วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564