วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564