วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559