วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560