วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559