วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การมอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานแทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561