วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

เอกสารแนบท้าย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (2)