วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เอกสารแนบท้าย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (2)