วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเทียบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือการสอนรูปแบบอื่น ๆกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562