วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเทียบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือการสอนรูปแบบอื่น ๆกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562